سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

انواع اتصالات ستون در ساختمان‌سازی

۴ روش اتصال ستون به پی

 (cf-1): ستون با چهارگوشه پاكتي شكل و يك صفحه‌ستون به‌اندازه ابعاد ستون ساخته می‌شود و روي بولت‌هايي كه از پي بيرون آمده‌اند، بر پا می‌گردد. فاصله بين ستون و پي با دوغاب خشك و يا بدون انقباض پر می‌شود. نگهداري موقت و تراز كردن به‌وسیله سفت كردن مهره‌هاي پاي ستون و استقرار آن روي صفحات لايي و يا به‌وسیله مهره‌هاي مضاعف (مهره تراز كردن) انجام می‌شود.

ستون به پی1

خصوصيات این نوع اتصال (cf-1)

گوشه‌های پاكتي امكان دسترسي آچار و جاگذاري مؤثر بولت‌ها را ميسر می‌سازد.

سوراخ‌های صفحه‌ستون براي كاهش مشكلات ناشي از خطاها بزرگ‌تر از اندازه ساخته می‌شود.

بعد از اتمام كار، اتصال پوشيده می‌شود و از خوردگي محفوظ می‌ماند.

استفاده از بولت، سرعت را بالا و عمليات برپايي را در هر آب و هوايي آسان می‌سازد.

تنها عیب این روش عدم امكان جوشكاري آرماتورهاي گوشه‌های ستون به صفحه‌ آن است.

ستون به پی2

روش دوم اتصال ستون به پی

(cf-2): اندازه صفحه‌ستون بزرگ‌تر از ستون است و می‌تواند مطابق شكل زیر در انتهاي ستون كار گذاشته‌شده و يا مطابق شكل حاشیه نشان داده‌شده به آن جوش شود.

ویژگی‌‌های روش دوم اتصال ستون به پی

هيچ محدوديتي براي حركت آچار وجود ندارد.

در صورت تمايل می‌توان آرماتورهاي گوشه‌ها را به صفحه جوش كرد.

سوراخ‌های بزرگ‌تر از اندازه مشكلات مربوط به خطاها را كاهش می‌دهد.

استفاده از بولت سرعت را بالابرده و عمليات برپايي را در هر آب و هوايي آسان می‌سازد.

معايب این نوع اتصال (cf-2)

معمولاً صفحه ضخیم‌تری موردنیاز است.

اتصال پوشيده نگرديده و در برابر خوردگي محافظت نمی‌شود، از قالب بيرون می‌زند.

اين اتصال معمولاً با ستون‌های پیش‌تنیده كه در قالب‌های خطي طويل ريخته می‌شوند، به كار نمی‌رود.

ستون به پی3

روش سوم اتصال ستون به پی

( cf-3) اين اتصال نوع ديگري از اتصال (cf-2) است. در اينجا صفحه‌ستون فقط در دو طرف پهن‌تر از ستون می‌باشد و مانند اتصال cf-2 متصل می‌شود.

ویژگی‌ها و معایب اتصال روش دوم

نسبت به اتصال CF3 در مصالح صفحه‌ستون صرفه‌جویی می‌شود.

هيچ محدوديتي براي حركت آچار وجود ندارد.

در صورت تمايل می‌توان آرماتورهاي اصلي را به صفحه‌ستون جوش داد.

سوراخ‌های بزرگ‌تر از اندازه معمولاً مشكلات ناشي از خطاها را از بين می‌برند.

استفاده از بولت سرعت را بالابرده و عمليات برپايي را در هر آب و هوايي آسان می‌سازد.

معايب: صفحه‌ستون ضخیم‌تری موردنیاز است.

اتصال پوشيده نشده و در برابر خوردگي محافظت نمی‌شود.

وقتي صفحه توأم با بتن‌ریزی ستون در آن كار گذاشته می‌شود از قالب بيرون می‌زند.

ستون به پی4

روش چهارم اتصال ستون به پی

(Cf-4): اين اتصال يك اتصال عمومي است كه وقتي نياز به مقاومت در برابر لنگر خمشي باشد، به كار می‌رود و به اتصال «كام و زبانه» معروف شده است. در اين اتصال ستون به داخل يك پي بسيار صلب وارد می‌شود و دورتادور آن با ملات پر می‌گردد. به‌این‌ترتیب ستون محبوس می‌شود و از چرخش آن جلوگيري به عمل می‌آید.

خصوصيات و معایب روش چهارم

سريع و آسان براي نصب در هر شرايطي

مقاومت خمشي خوب در پاي ستون

مشكلات مربوط به خطاها به كمترين مقدار خود می‌رسد.

قالب‌گیری ستون آسان می‌شود.

معايب: هزینه ساخت پی بالا می‌رود.

اطمينان از دوغاب ريزي خوب زیرستون مشكل است.

ستون به ستون 1

روش‌های اتصال ستون به ستون

روش اول: (CC1) ستون با ۴ گوشه پاكتي و يك صفحه‌ستون كه معمولاً كمي کوچک‌تر از ستون است، ساخته می‌شود و روي بولت‌هاي مهاري بيرون آمده از ستون پائين سوار می‌شود. فاصله بين ستون‌ها با يك ملات خشك يا دوغاب بدون انقباض پر می‌گردد. مهار موقت و تراز کردن به‌وسیله محكم كردن مهره‌ها و استقرار آن روي صفحات لايي و يا به‌وسیله مهره مضاعف (مهره تراز کردن) انجام می‌شود.

ویژگی‌های روش اول اتصال (CC1)

پاکتی‌های گوشه امكان دسترسي آسان آچار را ميسر می‌سازد.

سوراخ‌های صفحه‌ستون بزرگ‌تر از اندازه ساخته می‌شود.

تا مشكلات ناشي از خطاها كاهش يابد.

بعد از ملات‌كشي، اتصال پوشيده شده و در برابر خوردگي محافظت می‌شود.

استفاده از بولت‌ها برپايي را در هر آب و هوايي آسان و سريع می‌سازد.

معايب: از دست رفتن امكان جوش كردن آرماتورهاي اصلي گوشه‌ها به صفحه‌ستون.

ستون به ستون2

روش دوم اتصال ستون به ستون

(CC2) اين اتصال ازنظر كلي مشابه CC1 می‌باشد اما به‌جای صفحه‌ستون دونبشی در آن به‌کاررفته است. مهار نبشی‌ها در ستون‌ها به‌وسیله تقویتی‌ها و جوش كردن آرماتورها انجام می‌شود.

خصوصيات روش دوم اتصال (CC2)

پاکتی‌های طويل دسترسي آچار را آسان می‌سازد. سوراخ‌های بزرگ‌تر از اندازه براي بولت‌ها، مشكلات ناشي از

خطاها را كاهش می‌دهد.

اتصال پوشيده شده و در برابر خوردگي محافظت می‌شود.

استفاده از بولت سرعت را بالابرده و عمليات برپايي را در هر آب و هوايي آسان می‌سازد.

معايب: 

۱. ظرفيت تحمل نيروي محوري و لنگر خمشي به‌وسیله ضخامت نبشی‌های موجود محدود می‌شود.

۲. بولت‌هاي مهاري ظرفيت خمش را محدود می‌کنند.

ستون به ستون3

روش سوم اتصال ستون به ستون

(CC3) در ستون تحتاني سوراخ‌هایی تعبیه‌شده است كه آرماتورهاي ستون فوقاني در آن‌ها وارد می‌شوند. هنگام برپا كردن ستون داخل سوراخ‌ها با دوغاب پر می‌شود تا وصله پوششي آرماتورها برقرار شود. بعداً در زیر آن دوغاب خشك به‌کاربرده می‌شود. تا تكميل دوغاب ريزي سوراخ‌ها و گيرش دوغاب، بايد مهارهاي موقتي براي نگهداري ستون پیش‌بینی شود.

خصوصيات این روش در اتصال (CC3)

مقاومت در برابر لنگر خمشي در پاي ستون

معمولاً مشكلات كمي به خاطر خطاها بروز می‌کند.

اتصال در برابر خوردگي محافظت می‌شود و معمولاً براي ستون‌های كه در معرض ديد قرار دارند، مقبول است.

معايب

۱. طول مهاري براي آرماتورهاي بزرگ، می‌تواند نسبتاً طويل شود.

۲. مهارهاي موقتي موردنیاز است.

۳. هنگام برپا كردن ستون‌ها بايد هوا خوب باشد تا بتوان سوراخ‌ها را دوغاب ريزي كرد.

۴. بايد دقت شود سوراخ‌ها از آب و نخاله خالي نگه‌داشته شوند.

۵. آرماتورهاي اصلي ستون پائيني براي اجتناب از برخورد با سوراخ‌ها بايد خم شوند.

تیر به ستون1

روش‌های اتصال تیر به ستون

روش اول: (BC1) در اين اتصال تير روي يك بالشتك تکیه‌گاهی می‌نشیند (معمولاً نئوپان يا بالشتک‌های لایه‌لایه) كه امكان حرکت‌های جزئي ناشي از انقباض، خزش و تغييرات درجه حرارت را ميسر می‌سازد. اتصال فوقاني نيروهاي برشي افقي بين تير و ستون را انتقال می‌دهد و هنگام برپايي پايداري را تأمين می‌کند. همچنين ستون را مهار کرده اما مقاومتي در برابر دوران ندارد.

اتصال فوقاني بايد بتواند كمي بچرخد تا لنگرهاي منفي ناخواسته جذب نشوند. بنابراين وقتی از نبشي براي اين اتصال استفاده می‌شود، فقط انتهاهاي خارجي جوش می‌شوند. شكل پایین اتصال فوقاني ديگري را نشان می‌دهد كه دوران حول ميله افقي را ممكن می‌سازد. شکل بالا يك حالت ديگر را كه تير داراي انتهاي پله‌ای است، نشان می‌دهد.

خصوصيات و معایب این روش

برپايي سريع و آسان.

مشكلات ناشي از خطاها كم است.

كمترين مقاومت در برابر تغيير حجم.

معايب:

۱. بدون ظرفيت خمشي. 

۲. بدون مقاومت در برابر پيچش.

تیر به ستون2

روش دوم تیر به ستون

(BC2) در انتهاي تير يك لوله كار گذاشته‌شده است كه در داخل آن‌یک آرماتور انتظار وارد می‌شود. اين آرماتور كه رزوه شده است، در داخل يك غلاف در تکیه‌گاه يا به یک‌مهره جوشي كه در زير يك صفحه تکیه‌گاهی قرارگرفته، مهار می‌شود. براي پیش‌گیری از خطر در حين بلند كردن، آرماتور انتظار درست قبل از برپايي درجایش قرار می‌گیرد. براي كم كردن مشكلات ناشي از خطاها در كارگاه، بايد قطر لوله ۳ تا ۴ برابر قطر آرماتور باشد.

براي جلوگيري از ايجاد قيد، لازم است چند اينچ پائين لوله با مواد تراكم پذير مثل ماسه، مصالح متخلخل يا آسفالت پر شود و بقيه آن با ملات پر می‌شود. شكل حاشيه حالتي را نشان می‌دهد كه آرماتور انتظار با يك واشر صفحه‌ای و پيچ از بالا بسته‌شده است. وقتي جلوگيري از چرخش و حركت به سمت بالا مطلوب باشد، از اين اتصال استفاده می‌شود. همچنين شكل مزبور استفاده از تير با انتهاي پله‌ای را نشان می‌دهد.

خصوصیات و معایب روش دوم تیر به ستون

اگر جزئيات به نحو مناسب طرح‌شده باشد، نصب آسان و سريع خواهد بود.

جلوگيري از تغيير حجم به حداقل می‌رسد.

بعد از دوغاب ريزي، مقاومت برشي و تا حدي مقاومت پيچشي تأمين می‌شود.

معايب: تا وقتي لوله دوغاب ريزي نشده است هيچ اتصال جانبي وجود ندارد.

ظرفيت خمشي غیرقابل‌اعتماد است.

در صورت عدم دقت، ممكن است هنگام نصب، لوله از آب پر شود و سپس يخ بزند و تير ترك بخورد.

تیر به ستون3

روش سوم اتصال تیر به ستون

(BC3) در اين اتصال دونبشی به‌کاررفته است كه هنگام برپايي تير را فوراً پايدار می‌سازند. به‌طوری‌که در BC1 گفته شد، بالشتک‌های تکیه‌گاهی و اتصال فوقاني در اينجا نيز لازم است. نبشی‌ها را می‌توان در ارتفاع تير فروبرده و روي آن‌ها ملات كشي نمود.

خصوصيات و معایب روش سوم

برپايي آسان و سريع.

ظاهر آراسته و تميز،

براي خطاها تنظيم كمي نياز دارد.

مشكلات كمي در ارتباط با مقاومت در برابر تغير حجم دارد.

معايب:

۱. تنظيم نبشی‌ها در موقع بتن‌ریزی حساس است.

۲. نبشی‌ها ظرفيت را محدود می‌کنند و اتصال نمی‌تواند براي بارهاي سنگين به كار رود.

۳. فرورفتگي در قالب لازم است.

تیر به ستون4

روش چهارم اتصال تیر به ستون

(BC4) در اينجا تيرها روي ستون سرچكشي قرار می‌گیرند. صفحات تکیه‌گاهی تير به نبشی‌هایی كه در ماهیچه‌های ستون كار گذاشته‌شده‌اند، جوش می‌شوند. اين نبشی‌ها به‌وسیله آرماتور به يكديگر جوش داده‌شده‌اند. بعد از نصب تيرها فولادهاي كششي جاگذاري شده و دال فوقاني ريخته می‌شود. وقتي دال فوقاني خود را گرفت، ستون طبقه بعد روي آرماتورهاي خارج‌شده از ستون طبقه پائين سوار می‌شود.

خصوصيات و معایب در این روش اتصال

مقاومت كامل در برابر لنگر خمشي.

تطبيق كارگاهي آسان.

معايب:

۱. برپايي كُند، قبل از اينكه ستون طبقه بعد قرار داده شود بايد دال خود را گرفته باشد.

۲. جوشكاري سربالا مشكل است.

۳. فولاد روباز ممكن است نياز به حفاظت در برابر خوردگي و آتش داشته باشد.

۴. لازم است فولادهايي از انتهاي تیر خارج شود.


برای طراحی داخلی، طراحی نقشه و طراحی نما ساختمان می توانید سفارش خود را به صورت آنلاین در سایت ما ثبت کنید!

بیشترین ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان