سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

باید ها و نباید ها در بازرسی گاز

بازرسی گاز در لوله کشی ساختمان

بازرسی گاز: نقشه لوله کشی پلان و محوطه، نقشه ایزومتریک، زیربنا و مصرف گاز، کروکی محل، فهرست اجناس و استانداردهاي آن ها.

بازرسی گاز در لوله کشی ساختمان

نکات مهم در بازرسی گاز

 • طول و سایز لوله ها در نقشه ایزومتریک می آید.
 • در نقشه پلان، لوله کشی گاز در طبقات و محوطه، محل قرارگیري دودکش و مشخصات آن ها می آید.
 • مقیاس نقشه ها حداقل ۱:۱۰۰ است.
 • حداکثر افت فشار مجاز بین رگولاتور و وسایل گازسوز ۱۲/۷میلی متر آب هست.
 • اطلاعات مورد نیاز براي محاسبه قطر لوله در بازرسی گاز حداکثر افت مجاز فشار, حداکثر مقدارمصرف, طول لوله از رگولاتور تا آخرین مصرف کننده و چگالی گاز است.
 • حداکثر قطر لوله مجازبا فشار ۱۷۶ میلی متر آب ۴اینچ هست.
 • موارد لازم براي خواندن قطر لوله در بازرسی گاز طول لوله و مصرف هست.
 • حداقل قطر شیر اصلی و لوله اصلی ۱اینچ است.
 • حداقل قطر لوله رابط بین کنتور و رگولاتور ۱اینچ هست.

منظور از لوله اصلی چیست؟

از کنتور تا اولین ۳ راهی را لوله اصلی می گویند.

اولین قطعه بعد از علمک

 • شیر قفلی
 • قطعه بین شیر قفلی و رگولاتور قبل از رگولاتور
 • نیپل
 • بعد از رگولاتور
 • مغزی
 • بین مغزي و لوله کشی رابط
 • مهره و ماسوره
 • بین کنتور و لوله کشی رابط
 • مهره و ماسوره
 • بعد از کنتور
 • بوشن و شیر اصلی

۲ خصوصیت مهم کلکتور

 • استفاده از اتصالات استاندارد براي کلکتور
 • قطر نباید کمتر از لوله اصلی باشد.

خصوصیات محل قرارگیري کنتور

 • در فضاي مشترك و نزدیک در ورودي ساختمان
 • در معرض صدمات فیزیکی نباشد
 • در محل خطر آتش سوزي قرار نگیرد..
 • قابلیت خواندن و تعمیر داشته باشد.
 • در مکان مجاز قرار بگیرد.
 • حداقل فاصله کنتورگاز از سیم برق روکار ۱۰سانتی متر است.
 • حداقل فاصله کنتور گاز از کنتور برق ۵۰سانتی متر هست.
 • حداقل فاصله کنتور گاز از منابع اشتعال نظیر آبگرمکن و غیره، ۱متر است.
 • ارتفاع کنتور گاز از زمین حداقل ۱۸۰ سانتی متر که در زمان ضروري تا ۲۲۰ سانتی متر قابل افزایش است.
 •  

خصوصیات محل قرارگیري کنتور

نکات مهم در مورد شیر ها در لوله گشی گاز

 1. نوع شیرها در لوله کشی گاز ربع گرد توپکی است.
 2. قطر شیر فرعی و لوله کشی گاز ورودي به آپارتمان باید مساوی باشد.
 3. محل و ارتفاع شیر اصلی بعد از کنتور و در ارتفاع۱۸۰ سانتی متري از زمین هست.
 4. شیر فرعی شامل؛ شیر واحد مسکونی، شیر فرعی انشعابات رایزري در ابتداي انشعاباتی که بیش از یک مصرف کننده دارند، شیر مصرف دستگاه گازسوز است.
 5. فاصله شیر چراغ روشنایی از سقف باید حداقل ۸۰ سانتی متر و از کف حداقل ۱۷۰ سانتی متر باشد.
 6. شیر آبگرمکن دیواري از کف بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر باید فاصله داشته باشد.
 7. فاصله شیر آبگرمکن زمینی از بدنه آن ۳۰سانتی متر است.
 8. شیر اجاق گاز از کف بین ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی متر فاصله دارد.
 9. فاصله شیر اجاق گاز از بدنه آن بین ۱۰ تا ۳۰ سانتی متر هست.
 10. شیر بخاري، شومینه و آبگرمکن زمینی از کف باید فاصله ای بین ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر داشته باشد.
 11. فاصله شیر بخاري از بدنه آن حداقل ۲۰ سانتی متر است.
 12. شیر دیگ هاي حرارتی از کف باید فاصله ای بین ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر داشته باشد.
 13. فاصله شیر دیگ هاي حرارتی از مشعل آن بین ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر است.
 14. شیر بخاري دیواري از کف بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ سانتی متر فاصله دارد.
 15. فاصله شیر شومینه از دودکش و دیوار شومینه بین ۸۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از دودکش و ۳۰ سانتی متر از بدنه است.
 16. شیر بخاري دیواري از بدنه آن ۲۰سانتی متر فاصله دارد.
 17. مقدار فشاري که شیر گاز در حالت بسته باید در مقابل آن درزبند داشته باشد، ۰.۷ بار یا ۱۰ پی اس آي است.

مقدار تقریبی مصرف گاز در وسایل مختلف

 • مقدار تقریبی مصرف در آبگرمکن فوري ۲.۵متر مکعب در ساعت است.
 • میزان مصرف تقریبی آبگرمکن مخزن دار ۱.۵متر مکعب در ساعت هست.
 • مقدار مصرف تقریبی اجاق گاز خانگی ۵ شعله فردار ۰.۷متر مکعب در ساعت است.
 • میزان تقریبی مصرف اجاق گاز تجاري و پلوپز تجاري بین ۲.۴ تا ۴ متر مکعب در ساعت هست.
 • مقدار مصرف تقریبی بخاري خانگی ۰.۶متر مکعب در ساعت است.
 • میزان تقریبی مصرف کباب پز و پلوپز خانگی و شومینه ۰.۱متر مکعب در ساعت هست.
 • مقدار مصرف تقریبی روشنایی ۰.۳متر مکعب در ساعت است.
 • میزان تقریبی مصرف مشعل حرارت مرکزي براي هر ۱۰۰ متر مربع زیربنا ۵.۱متر مکعب در ساعت هست.

خصوصیات لوله هاي مورد استفاده در لوله کشی گاز

 • فولاد سیاه، بدون درز یا با درز، مطابق استاندارد ملی۳۳۶۰
 • حداکثر طول مجاز لوله هاي مسی متر۱.۵ است.
 • طول شیلنگ حداکثر ۱۲۰سانتی متر هست.
 • نوع اتصالات جوشکاري توکار، درزدار یا بدون درز است.
 • اتصالات جوشکاري از نوع روکار، درزدار یا بدون درز هست.
 • جنس شیرها ي گاز تا قطر ۵۰ میلی متر برنجی است.
 • شیرهاي گاز با قطر بیش از ۵۰ میلی متر از جنس فولاد هست.
 • پوشش لوله هاي توکار نوار و پرایمر است.
 • استفاده از لوله و اتصالات و شیرهاي دست دوم تنها پس از حصول اطمینان از سلامت و کارایی آنها و تایید مهندس ناظر ممکن است.
 • به کار بردن تفلون براي آب بندي دنده هاي خارجی لوله و وسایل اتصال مجاز است.

ویژگی های اساسی الکترود در لوله کشی

 1. الکترود مجاز براي جوشکاري لوله هاي با قطر کمتر ۲ اینچ هردوي ۶۰۱۰ و۶۰۱۳ است.
 2. الکترود مجاز براي جوشکاري لوله با قطر ۲ اینچ و بیشتر فقط ۶۰۱۰ هست.
 3. اطلاعات روي جعبه الکترود شامل؛ نام سازنده، شماره الکترود، قطر الکترود، محدوده آمپر و ولتاژ مصرفی، تاریخ ساخت است.
 4. استفاده از الکترودهاي فاسد شده، داراي پوشش غیریکنواخت، الکترودهایی که در موقع مصرف پوشش آن بریزدو الکترود خیس مجاز نیست.

نکات مهم نوار و پرایمر

 • ساخت یک سازنده بوده و از نظرهمخوانی شیمیایی مورد تایید سازنده باشد.
 • باید نو باشد.
 • عرض نوار براي لوله هاي ۲ اینچ تا ۵۰میلی متر است.
 • عرض نوار براي لوله هاي بیش از ۲اینچ تا ۱۰۰میلی متر هست.
 • ضخامت نوار حداقل ۰.۵میلی متر، ضخامت لایه چسبی نوار حداقل ۰.۲ میلی متر، ضخامت نوار نرم مخصوص سرجوش و اتصال حداقل ۰.۸ میلی متر و ضخامت لایه چسبی نوار نرم مخصوص سرجوش و اتصال حداقل۰.۶ میلی متر است.
 • میزان چسبندگی نوار به لوله حداقل ۵.۱ کیلوگرم بر سانتی متر عرض نوار هست.
 • مقدار چسبندگی نوار به نوار حداقل ۰.۵ کیلوگرم به ازاي هر سانتی متر عرض نوار است.

۱۰ ویژگی کاربردی قطر خارجی لوله ها

 1. به کار بردن نخ هاي کنفی با خمیرو سایر مواد براي آب بندي دنده هاي خارجی لوله و وسایل اتصال مجاز نیست.
 2. قطر خارجی لوله یک دوم اینچ ۱۵ میلی متر بین ۲۱ تا ۲۱.۸ میلی متر
 3. قطر خارجی لوله سه چهارم اینچ ۲۰ میلی متر بین ۲۶.۳ تا ۲۷.۳ میلی متر
 4. قطر خارجی لوله یک اینچ ۲۵ میلی متر بین ۳.۳۳ تا ۳۴.۳ میلی متر
 5. قطر خارجی لوله یک و یک چهارم اینچ ۳۲ میلی متر بین ۴۲ تا ۴۲.۹ میلی متر
 6. قطر خارجی لوله یک و نیم اینچ ۴۰-میلی متر بین ۴۷.۹ تا ۴۸.۸ میلی متر
 7. قطر خارجی لوله ۲ اینچ ۵۰ میلی متر بین ۵۹.۷ تا ۶۰.۶ میلی متر
 8. قطر خارجی لوله دو و یک دوم اینچ ۶۵ میلی متر بین ۷۵.۷ تا ۷۶.۶ میلی متر
 9. قطر خارجی لوله سه اینچ ۸۰ میلی متر بین ۸۸ تا ۸۹.۵ میلی متر
 10. قطر خارجی لوله چهار اینچ ۱۰۰ میلی متر بین ۱۱۳.۱ تا ۱۱۵ میلی متر
 11.  

10 ویژگی کاربردی قطر خارجی لوله ها

خصوصیات مهم وزن لوله

 • وزن لوله یک دوم اینچ ۱۵ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۲۲.۱
 • وزن لوله سه چهارم اینچ ۲۰ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۵۸.۱
 • وزن لوله یک اینچ ۲۵ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۴۴.۲
 • وزن لوله یک و یک چهارم اینچ ۳۲ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۱۴.۳
 • وزن لوله یک و نیم اینچ ۴۰ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۶۱.۳
 • وزن لوله دو اینچ ۵۰ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۱.۵
 • وزن لوله دو و نیم اینچ ۶۵ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۵۱.۶
 • وزن لوله سه اینچ ۸۰ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۴۷.۸
 • وزن لوله چهار اینچ ۱۰۰ میلی متر با واحد کیلوگرم بر متر ۱.۱۲

میزان مصرف انواع کنتورها

 • کنتورG4 از ۰.۱ تا ۶ متر مکعب بر ساعت
 • کنتورG6 از ۶.۱ تا ۱۰ متر مکعب بر ساعت
 • کنتورG10 از ۱۰.۲ تا ۱۶ متر مکعب بر ساعت
 • کنتورG16 از ۱۶.۱ تا ۲۵ متر مکعب بر ساعت
 •  کنتورG25 از ۲۵.۱ تا ۴۰ متر مکعب بر ساعت
 •  کنتورG40 از ۴۰.۱ تا ۶۵ متر مکعب بر ساعت
 •  کنتورG65 از ۶۵.۱ تا ۱۰۰ متر مکعب بر ساعت
 • کنتور G100 از ۱۰۰ تا ۱۶۰ متر مکعب بر ساعت

اندازه قطر انواع لوله ها

 • کنتورهاي G6 ،G4 یک اینچ
 • کنتورهاي G16 ،G10 یک و یک دوم اینچ
 • کنتورهاي G65 ،G40 ،G25 دو اینچ
 • قطر انتهاي بیرون رفت روي علمک کنتورهاي G16 ،G10 ،G6 ،G4 یک اینچ
 • قطر انتهاي بیرون رفت روي علمک کنتورهاي G65 ،G40 ،G25 یک و یک دوم اینچ


برای طراحی داخلی، طراحی نقشه و طراحی نما ساختمان می توانید سفارش خود را به صورت آنلاین در سایت ما ثبت کنید!!

 

منبع:

بازرسی گاز(محاسبات و نکات گازرسانی)

دکتر مهرزاد خراسانی

بیشترین ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان