سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بررسی اقلیم شهر رفسنجان به روش‌های گوناگون

طبقه‌بندی اقلیم شهر رفسنجان به روش های گوناگون

روش‌های مختلفی برای طبقه‌بندی اقلیمی وجود دارد که اکثر آن‌ها دارای زیر مجموعه‌هایی هستند. این روش‌ها برای اقلیم‌های مختلف مرزهای نسبی تعیین می‌کنند. این مرزها اکثراً بر اساس دما و بارش ترسیم می‌شوند.

ردیف روش طبقه‌بندی نوع اقلیم
۱ دمارتن فراخشک
۲ امبرژه مرز بین بیابانی معتدل و معتدل
۳ ایوانف بیابانی
۴ ضریب اعتدال معتدل
۵ کوپن بیابانی
۶ سیلیانینف بیابانی

بررسی اقلیم شهر رفسنجان براساس ضریب خشکی دمارتن

ضریب خشکی دمارتن از رابطه ۱۰+T/P=I به دست می‌آید. در این رابطه P مقدار بارندگی سالانه برحسب میلیمتر و T متوسط درجه حرارت سالانه برحسب سانتیگراد است. ضریب خشکی دمارتن (I) با بارندگی سالانه نسبت مستقیم و با درجه حرارت سالانه نسبت عکس دارد. بنابراین بزرگ بودن I دلیل بالا بودن رطوبت و کم شدن آن معرف خشک بودن منطقه است. در روش دمارتن هشت نوع اقلیم مشخص شده که با توجه به مقدار I از جدول نوع اقلیم تعیین می شود. اقلیم منطقه رفسنجان باضریب خشکی ۵/۳ درنوع اقلیم فراخشک قرار گرفته است.

نوع اقلیم ضریب خشکی (I)
فرا خشک ۰-۵
بیابانی ۵-۱۰
نیمه خشک ۱۰-۲۰
مدیترانه ای ۲۰-۲۴
نیمه مرطوب ۲۴-۲۸
مرطوب ۲۸-۳۵
خیلی مرطوب نوع A ۳۵-۵۵
خیلی مرطوب نوع B >55

بررسی اقلیم منطقه رفسنجان براساس روش سیلیانینف

این روش براساس رابطه گرما و رطوبت استوار است و به صورت T/∑P=∑C بیان می‌شود. در این رابطه p∑ مقدار کل بارندگی برحسب میلیمتر برای ماه هایی از سال است که در آن ماه ها میانگین درجه حرارت از ۱۰ درجه بیشتر باشد و T∑ مقدار تجمعی درجه حرارت در همان دوره زمانی است. در جدول نوع اقلیم به روش سیلیانینف ذکر شده و اقلیم منطقه رفسنجان به این روش در جدول شماره ۴ آورده شده‌است.

P∑ T∑ c نوع اقلیم
۴۶/۵ ۱۹۶/۵ ۰/۲۴ بیابانی
نوع اقلیم c
بیابانی C<0/5
استپی ۰/۷< C ≥۰/۵
استپ جنگلی ۰/۷≤C

بررسی اقلیم شهر رفسنجان براساس ضریب اعتدال

این ضریب با استفاده از رابط (۲)۴۶.۱-۳۶۶A.0+(2)14-T((30LOG-109=M تعریف می‌شود که در آن M ضریب اعتدال برحسب درصد، T میانگین درجه حرارت سالانه و A اختلاف بین میانگین درجه حرارت گرم‌ترین و سردترین ماه سال است و هر دو برحسب درجه سانتیگراد بیان می‌شوند، اصطلاحا A را نوسان حرارتی می‌نامند. برای محاسبه این ضریب اعتقاد بر آن است که دمای ۱۴ درجه سانتیگراد مرز دمایی بین مناطق حاره و قطبی است و اگر میانگین درجه حرارت سالانه برابر این مقدار شود، مناسب ترین شکل از نظر بیولوژیکی خواهد بود.

بنابراین در تعیین این ضریب سعی شده است تا انحراف از این دما مشخص گردد. الزام به ذکر است که هرچه مقدار M به ۵۰ نزدیک تر باشد آن منطقه معتدل تر محسوب می‌شود. براساس مقدار ضریب M، نوع اقلیم با توجه به جدول مشخص می‌شود. با محاسبه ضریب اعتدال، اقلیم منطقه رفسنجان با ضریب ۱/۵۵=M در نوع اقلیم معتدل قرار گرفته است.

بررسی اقلیم شهر رفسنجان با استفاده از ضریب خشکی آمبرژه

برای تشخیص آب و هواهای مختلف در طبقه‌بندی آمبرژه از کلیموگرافی آمبرژه استفاده می‌شود. این رابطه با { m2-M2 / P 2000 = Q2 } تعریف می‌شود. در این رابطه m میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال برحسب درجه کلوین، M میانگین حداکثر دمای گرم ترین ماه سال برحسب درجه کلوین و P میانگین بارندگی سالانه برحسب میلیمتر بوده و ستون عمودی معرف Q یا ضریب خشکی است. رفسنجان با مقدار ۴/۹=Q و ۹/۰=M درمرز بین بیابانی‌معتدل و معتدل قرار دارد.

بررسی اقلیم منطقه رفسنجان به روش ایوانف

این روش براساس رابطه بین بارندگی سالانه، میانگین درجه حرارت و رطوبت ماهانه استوار است و مقدار E از رابطه ای به دست می‌آید که در آن P مقدار بارندگی برحسب میلمیتر، T متوسط دمای ماهانه برحسب درجه سانتیگراد و R متوسط رطوبت نسبی ماهانه برحسب درصد است. برای تعیین ضریب رطوبتی ایوانف (I) ابتدا باید مقدار E را برای هر ماه محاسبه و سپس E∑ را به دست آورد. با توجه به مقدار I نوع اقلیم به کمک جدول تعیین می‌شود. منطقه رفسنجان با مقدار ۰/۶۷۱=I و ۱۵/۰=E∑ در نوع اقلیم بیابانی قرارگرفته است.

بررسی اقلیم شهر رفسنجان براساس سیستم طبقه‌بندی کوپن

در سیستم طبقه بندی کوپن سه نوع آب هوا شامل؛ بیابانی، استپی و مرطوب از یکدیگر متمایز می شوند که به کمک جدول۷ و با استفاده از پارامترهای میانگین دمای سالانه برحسب سانتیگراد(T)، بارندگی ساالنه برحسب سانتیمتر (P) و با توجه به زمان وقوع بارش تعیین می شوند.

اطلاعات پایه آب و هوایی

اطالعات پایه و داده های گردآوری شده به ترتیب زیر درچهار لایه اصلی ارائه میگردد:

– توضیح عوامل اقلیمی:

تابش خورشید، بارش، بازه‌ی دمایی، رطوبت هوا، باد، وضعیت اسمان

– اطالعات اقلیمی و ارائه‌ی تصویری:

دمای خشک، نقطه‌ی شبنم، رطوبت نسبی، بارش، جهت و سرعت باد، تابش خورشید، دمای زمین

– استاندارد دمای آسایش رفسنجان

– وضعیت اسایش گرمایی و حرارتی

  • منظور از دمای خشک چیست؟

– میانگین حداکثر دمای خشک ۴.۴۳ درجه ی سانتیگراد در ژوئن

– میانگین حداقل دمای خشک ۱۱- درجه ی سانتیگراد در ژانویه

  • نقطه شبنم

نقطه شبنم در اقلیم شهر رفسنجان

  • رطوبت نسبی

– میزان حداکثر رطوبت نسبی: ۱.۷۴ درصد در ژانویه

– حداکثر میانگین روزانه ی رطوبت نسبی: ۵۱ درصد در دسامبر

– میزان حداقل رطوبت نسبی: ۳.۱۴ درصد در ژوئن

– حداقل میانگین روزانه ی رطوبت نسبی: ۱۷ درصد در ژوئن 

پاییز زمستان تابستان سالانه
۳۳ ۴۱/۹ ۱۹ ۳۰
  • سرعت و جهت باد

متوسط سرعت باد منطقه رفسنجان در بلند مدت

متوسط سرعت

m/s

درصد شرایط آرام

بیشترین فراوانی سرعت

(knot)

حداکثرسرعت باد

            سرعت m/s                                  جهت

جهت باد غالب
۱۳ ۳۰.۷ ۱۱-۱۶
۲۵ ۲۱۰
جنوب شرقی

– میزان جهت باد در تابستان: شمال شرقی

– جهت باد در زمستان: جنوب غربی و غرب

  • تابش خورشید

– حداکثر تابش مستقیم معمول: ۸۹۷۵ وات‌ بر متر مربع در اگوست

–  میزان حداقل تابش مستقیم معمول: ۷۶.۵۳ وات‌ بر متر مربع در دسامبر

  • وضعیت آسمان

وضعیت آسمان در اقلیم شهر رفسنجان

 

محدوده اسایش حرارتی به روش اولگی

 

اقلیم شهر رفسنجان روش اولگی

وضعیت آسایش گرمایی در اقلیم رفسنجان

شاخصPET  این شاخص در اقلیم‌های مختلف عملی است. واحد محاسباتی آن بر حسب سلسیوس است و در نتیجه برای  شاخص اکثر افراد معمولی هم قابل فهم است. استفاده از آن برای ارزیابی مؤلفه‌های گرمایی میکروکلیمای بیرونی و همچنین اقلیم سرد و گرم مناسب است. نتایج محاسبه شاخص PET برای ساعات مختلف روز به صورت میانگین ماهانه برای منطقه رفسنجان در شکل  نمایش داده شده‌است. شدت‌های مختلف شاخص درجدول با رنگ‌های مناسب مشخص شده اند.

درجه حرارت فیزیولوژیک حساس حرارتی C°PET
استرس سرمای شدید خیلی سرد ۹
استرس سرمای متوسط سرد ۳
استرس سرمای کم خنک ۹۳
دون استرس حرارتی خیلی خنک ۹۳
استرس گرمای اندک  آسایش ۵۳
استرس گرمای متوسط گرم ۵۱
استرس گرمای شدید داغ ۳۲
استرس گرمای بسیار شدید خیلی داغ ۹۹

شاخص دمای موثر در اقلیم

یکی از قدیمی‌ترین معیارهای قدیمی و در عین حال رایج برای آسایش که نخستین بار آن را در ۱۹۲۳ هوتون و یا گلو برای انجمن مهندسان تاسیسات آمریکا ایجاد کردند، دمای مؤثر است دمای موثر را به صورت دمای هوای آرام و اشباع شده‌ای که بتواند بدون تابش همان تاثیر را داشته‌ باشد نیز می توان تعریف کرد. به منظور براورد شاخص بیوکلیمایی میسنارد یا به اختصار ET ازطریق رابطه زیر محاسبه می‌شود.

ET=T0/4(T-10)(1-RH/100)

ضریب اسایش دمای موثرET                          رطوبت نسبی به درصدRH                              دما برحسب درجه سیلسیوسT

ماه ها ضریب اسایشET
فروردین خنک با آسایش
اردیبهشت آسایش
خرداد آسایش
تیر گرم با آسایش
مرداد آسایش
شهریور آسایش
مهر خیلی خنک
آبان خیلی خنک
آذر خیلی خنک
دی خیلی خنک
بهمن خیلی خنک
اسفند خیلی خنک

تحلیل و بررسی دمای زمین در رفسنجان

تحلیل و بررسی دمای زمین در رفسنجان

تحلیل و بررسی مقایسه‌ای دمای خشک و رطوبت نسبی

 

تحلیل و بررسی مقایسه‌ای دمای خشک و رطوبت نسبی اقلیم شهر رفسنجان

تحلیل و بررسی مقایسه‌ای دمای خشک و نقطه‌ی شبنم

 

تحلیل و بررسی مقایسه‌ای دمای خشک و نقطه‌ی شبنم در اقلیم شهر رفسنجان

تحلیل و بررسی تابش خورشید در رفسنجان

 

تحلیل و بررسی تابش خورشید در اقلیم شهر رفسنجان

تحلیل و بررسی مقایسه ای دمای آسایش و دمای خشک

تحلیل و بررسی مقایسه ای دمای آسایش و دمای خشک اقلیم شهر رفسنجان

تحلیل و بررسی دمای آسایش در رفسنجان با نمودار سایکرومتریک

 

تحلیل و بررسی دمای آسایش اقلیم شهر رفسنجان با نمودار سایکرومتریک

برخی معیارهای پیشنهادی برای بهار و تابستان رفسنجان در طراحی ساختمان

– سایه اندازی روی پنجره ها ۷.۲۶ درصد

– جرم حرارتی بالا ۷.۲ درصد

– جرم حرارتی بالای مورد استفاده در شب ۳.۵ درصد

– سرمایش تبخیری مستقیم ۱.۴۵ درصد

– میزان سرمایش تبخیری دو مرحله‌ای ۳.۴۵ درصد

– تهویه‌ی آسایش تطبیقی ۱.۰ درصد

– تهویه با پنکه ۶.۴ درصد

– دمای داخلی تولید شده ۷.۲۰ درصد

– میزان تابش خورشیدی مستقیم ذخیره شده در مصالح با جرم حرارتی پایین ۷.۶ درصد

– تابش خورشیدی مستقیم ذخیره شده در مصالح با جرم حرارتی بالا ۰.۱۶ درصد

– رطوبت زدایی به تنهایی ۵.۱۶ درصد

– گرمایش و در صورت نیاز کاهش رطوبت توام ۵.۹ درصد

– قواعد و روش ها بر مبنای استاندارد آسایش ۲.۱۰ درصد

 

برای دانلود این مقاله و بررسی نمودار‌های بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید.

اقلیم رفسنجان

برای طراحی داخلی، طراحی نقشه و طراحی نما ساختمان می توانید سفارش خود را به صورت آنلاین در سایت ما ثبت کنید!

بیشترین ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان