سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شیوه‌نامه‌ی نگارش منابع پایان‌نامه‌

نکات مهم در نگارش منابع پایان‌نامه‌

۱. فونت نگارش منابع پایان‌نامه‌ فارسي، BNazanin12 و منابع لاتین، Roman New Times11 بافاصله‌ی خطوط Single است. پاراگراف‌بندي هر منبع، به‌صورت cm  Hanging 0.5 استفاده شود.‌

۲. لازم است در متن پایان‌نامه به‌تمامی منابعي كه مورداستفاده قرارگرفته‌اند، اشاره شود. نحوه‌ی كار، به يكي از دو روش زير است:

 الف) بلافاصله پس از ذكر نام نويسنده، پرانتزی باز شود و سال چاپ منبع، ذكر گردد.

مانند:

 حسینی پور (۱۳۸۸) بيان نمود كه …

ب) در خاتمه‌ی جمله (قبل از گذاشتن علامت “نقطه” در پايان جمله)، پرانتزي باز شود و نام نويسنده (گان) و سال

چاپ منبع (منابع)، ذكر شود.

مانند:

برنامه‌ریزی استفاده از منابع اراضي و غیره باعث می‌شود كه ضمن تأمين بيشترين درآمد، اين منابع براي استفاده‌ی آيندگان نيز

موردحفاظت قرار گيرند (حسینی پور، ۱۳۸۸)، (حسینی پور و حسيني، ۱۳۸۸)، (رحيمي و همكاران، ۱۳۸۷)، (Toyama and Mishiro, 2010) یا (۲۰۱۰ ,Riffel et al).

۳. اسامي تمامي نويسندگان منابع فارسي، به زبان فارسي و نويسندگان منابع لاتين (در صورت شروع جمله بانام نويسنده)، بايد به‌صورت فارسي در متن اصلي پایان‌نامه تايپ شوند و نام انگليسي نويسنده در پاورقي (Footnote) با فونت Roman New10 Times آورده شد. (هنگام شروع جمله بانام نويسنده)

مانند: اسفندیار پور (۱۳۸۸)           تويوما (۲۰۱۱)

 

نکات مهم در نگارش منابع پایان‌نامه‌

 

نوشتن اسامی نویسندگان به تعداد ۲ نفر در نگارش منابع پایان‌نامه‌

۴. اگر تعداد نويسندگان يک منبع (مانند مقاله، كتاب، مقاله‌ی كوتاه و غیره)، دو نفر باشند؛ آنگاه از حرف ربط “و” استفاده شود.

مانند:

فارسي: در ابتداي جمله: اسفندیار پور و صالحي (۱۳۸۸) و در انتهاي جمله: (اسفندیار پور و صالحي، ۱۳۸۸)

لاتین: در ابتدای جمله بانام نويسنده انگليسي به‌صورت تويوما و ميشرو (۲۰۱۰) و در انتهای جمله: (Toyama and Mishiro, 2010)

۵. درصورتی‌که تعداد نويسندگان يک منبع، بيش از دو نفر باشند؛ در اين صورت، پس از تايپ نام خانوادگی اولين نويسنده، از واژه‌ی “و همکاران” استفاده شود. چنين دستورالعملي، تنها بايد در متن اصلي پایان‌نامه رعايت گردد و در بخش منابع، نوشتن اسامي تمامي نويسندگان، الزامي است.

مانند:

فارسي: در ابتداي جمله: اسفندیار پور و همكاران (۱۳۸۸) و در انتهاي جمله: (اسفندیار پور و همكاران، ۱۳۸۸)

لاتین: در ابتداي يا ميان جمله بانام نويسنده انگليسي به‌صورت ريفل و همكاران (۲۰۱۰) و در انتهای جمله: (Toyama and Mishiro, 2010)

نکات مهم در نوشتن منبع با بیش از دو نویسنده

۶. درصورتی‌که تعداد نويسندگان يک منبع، بيش از دو نفر باشند؛ در اين صورت، پس از تايپ نام خانوادگي اولين نويسنده، از واژه‌ی “و همکاران” استفاده شود. چنين دستورالعملي، تنها بايد در متن اصلي پایان‌نامه رعايت گردد و در بخش منابع، نوشتن اسامي تمامي نويسندگان، الزامي است.

مانند:

فارسي: در ابتداي جمله: اسفندیار پور و همكاران (۱۳۸۸) و در انتهاي جمله: (اسفندیار پور و همكاران، ۱۳۸۸)

لاتین: در ابتداي يا ميان جمله بانام نويسنده انگليسي به‌صورت ريفل و همكاران (۲۰۱۰) و در انتهای جمله: (Riffel et al., 2010)

۷. تمامي منابع مذكور در متن پایان‌نامه، بايد در انتهاي پایان‌نامه و در قسمت منابع ذكر شوند. ابتدا منابع فارسي و سپس، منابع لاتين آورده شوند. در تايپ اسامي لاتين بايد دقت شود كه تنها حروف اول نام و نام خانوادگی به‌صورت بزرگ نوشته شوند و مابقي حروف، به‌صورت كوچک تايپ شوند.

طرز نوشتن منبع پایان‌نامه با بیش از یک منبع

۸. درصورتی‌که در متن اصلي پایان‌نامه، نياز به ذكر بيش از يک منبع باشد؛ آنگاه اين منابع بايد بر اساس سال انتشار (و به‌صورت صعودي) مرتب گردند. در صورت وجود يک سال انتشار مشابه براي دو منبع، اين منابع بايد بر اساس نام خانوادگي نويسندگان و به ترتيب حروف الفبا مرتب شوند. در صورت وجود دو سال انتشار متفاوت براي يک نام نويسنده، بايد پس از نام نويسنده، سال‌های مزبور به ترتيب صعودي آورده شوند. دقت داشته باشيد كه پس از نام نويسنده و قبل از ذكر سال انتشار منبع، بايد از علامت ويرگول (،) استفاده شود و از علامت نقطه- ويرگول (؛) براي جدا نمودن منابع مختلف استفاده گردد.

مانند:

(احمدي، ۱۸۱۴؛ صالحي و همكاران، ۱۳۸۳؛ همايي، ۱۳۸۳؛ اسفندیار پور و همكاران، ۱۳۸۸؛ Zinc, 1998).

(محمدي و همكاران، ۱۳۸۸؛ Zinc et al., 1998).

(محمدي و همكاران،۱۳۸۸؛   Kodan et al., 2007؛ Zinc et al., 2009)

( تومانيان،  ۱۳۷۸و ۱۳۸۶)

Castiglioni et al., 2005) ؛ Kocak and Bars, 2008 ؛ Kodan et al., 2009)

ترتیب نوشتن نگارش منابع مختلف پایان‌نامه‌ 

۹. منابع بايد به ترتيب حروف الفبا و بر اساس نام خانوادگي نويسندگان، در قسمت منابع پایان‌نامه مرتب شوند. منابع مربوط به يک نویسنده‌ی خاص، بايد بر اساس سال انتشار مرتب گردند.

قواعد مربوط به نحوه نگارش منابع

۱۰. در مورد نحوه‌ی نگارش منابع در انتهاي پایان‌نامه، بايد از قواعد زير تبعيت نمود:

الف) مقاله‌های چاپ‌شده در مجلات

نام خانوادگي، حرف اول نام. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان مجله (به شكل كامل)، شماره‌ی جلد، شماره‌ی صفحات اول و آخر مقاله.

مانند:

صالحي، م. ح.، خادمي، ح.، گيوي، ج. و كريميان اقبال، م.  ۱۳۸۸. تغييرپذيري تناسب كيفي اراضي (روش پارامتريک) در يک واحد نقشه‌ی خاك تفصيلي در منطقه‌ی فرخ شهر استان چهارمحال و بختياري. مجله‌ی  علمي كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز، جلد۲۷ (شماره‌ی ۲)، ۱۲۶-۱۱۵.

Example

Barbercheck, M. E., Neher, D. A., Anas, O., El-Allaf, S. M. and Weicht, T. R. 2009. Response of soil invertebrates to disturbance across three resource regions in North Carolina. Environmental Monitoring and Assessment, 152: 283–۲۹۸.

ب) مقاله‌های کوتاه و يا خلاصه‌ی مقاله‌های کنگره‌ها

نام خانوادگي، حرف اول نام. سال انتشار. عنوان مقاله. عنوان كنگره، تاريخ برگزاري كنگره، محل برگزاري كنگره، شماره‌ی صفحات اول و آخر مقاله.

مانند:

اسفندیار پور بروجني، ع.، باقري بداغ آبادي، م. و سرمديان، ف. ۱۳۸۴. بررسي تركيب کانی‌شناسی رس در خاک‌های آهكي جزیره‌ی كيش. نهمين کنگره‌ی علوم خاك ايران،  ۶تا  ۹شهريورماه، دانشگاه تهران، ۳۴۱-۳۳۹.

Example

Farshad, A., Udomsri, S., Hansakdi, E. and Shrestha, D. P. 2006. GIS-based geopedology: a way to predictive soil mapping. Proceedings of the 18th World Congress of Soil Science, July 9-15, WCSS, Philadelphia, USA, 275-280.

ج) مقاله‌های موجود در کتاب‌های ويرايش شده

نام خانوادگي، حرف اول نام. سال انتشار. عنوان مقاله. در: حرف اول نام. نام خانوادگی ويراستار(ها)، عنوان كتاب ويرايش شده. ناشر، محل نشر، شماره‌ی صفحات اول و آخر مقاله.

مانند:

اسفندیار پور بروجني، ع.  ۱۳۸۴. پهنه‌بندی شوري خاك به‌منظور كاربري محيطي فضاي سبز با استفاده از تكنيک  AHP و اصول زمین‌آماری. در: س. تاجيک (ويراستار)، مسائل و مشكلات خاک‌های مبتلابه نمک. انتشارات پلک، تهران، ۱۳۱-۱۲۰.

Example

Harper, J. L. and Hawksworth, D. L. 1995. Modeling diversity. In: D. L. Hawksworth (Ed.), Biodiversity: measurement and estimation. Chapman and Hall in association with the Royal Society, London, UK, 5–۱۲.

د) نحوه نوشتن منابع کتاب‌ها

نام خانوادگي، حرف اول نام. سال انتشار. عنوان كتاب (تعداد تجديد چاپ). ناشر، محل نشر.

مانند:

احمدي، ح.  ۱۳۷۴. ژئومرفولوژي كاربردي، جلد اول: فرسايش آبي. انتشارات دانشگاه تهران.

Example

Manly, B. F. J. 2004. Multivariate Statistical Methods: a primer (3rd ed.). Chapman and Hall/CRC, London, UK.

ه) اطلاعات مختص به نوشتن پایان‌نامه‌ها

نام خانوادگي، حرف اول نام.، سال انتشار. عنوان پایان‌نامه. نام دوره‌ی منجر به پایان‌نامه، نام دانشكده، نام دانشگاه.

مانند:

صالحي، م.ح. ۱۳۸۱. مطالعه‌ی چگونگي تشكيل و ميزان تغييرپذيري خاک‌های چندين واحد نقشه در منطقه‌ی فرخشهر شهركرد. رساله‌ی دكتراي خاكشناسي، دانشکده‌ی كشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان.

Example

Mohammadi, J. 1997. Geostatistical mapping of environmental soil hazards. Ph.D dissertation, Faculty of Agriculture and Applied Biological Sciences, Gent University.

و) قوانین مربوط به سايت‌های اينترنتي

و-۱) درصورتی‌که مقاله‌ای از يک سايت اينترنتي ذکرشده باشد:

نام خانوادگي، حرف اول نام. سال انتشار. عنوان مقاله. آدرس سايت.

Example

Arcak, C., Ozden, S., Kurucu, Y., Altinbas, U., Bolca, M. and Turk, T. 2002. Estimation of degradation risk on mass movement-prone areas of Senirkent and GIS & RS-aided modelling and mapping of susceptible zones using Direct-Heuristik Technique. http://www.toprak.org.tr/isd/can_41.html.

و- ۲) درصورتی‌که از اطلاعات موجود در يک سايت استفاده‌شده باشد:

نام نويسنده. سال. نام سايت. آدرس سايت.

Example

Anonymous. 2008. Chaharmahal and Bakhtiari Meteorological Administration. http://www.chaharmahalmet.ir/en/dataarchive.asp.

 

برای طراحی داخلی، طراحی نقشه و طراحی نما ساختمان می توانید سفارش خود را به صورت آنلاین در سایت ما ثبت کنید!!

بیشترین ها
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان