سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ضوابط عبور لوله گاز از زیر زمین
شرایط عبور لوله گاز از فضاهای مختلف   حمام: عبور لوله گاز از کف و دیوار خواب ممنوع است. در مواقع اضطراری براي عبور لوله از حمام ، با فاصله 5 تا 10سانتی متر از سقف، ضمن عدم وجود هیچ ...
توسط
تومان