سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پیشینه بادگیر در ایران
بادگير يكي از عناصر معمارانه اي است كه با رويكرد اقليمي در معماري بومي منـاطق گـرم و خـشك و گـرم و مرطـوب ايران احداث گرديده و به‌صورت كانالي عمودي در سيماي برخي شهرها خودنمايي می‌کند. معماري بادگيرها و عملكـرد آن‌ها ...
توسط
تومان